DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.centrumarteria.pl


Data publikacji strony internetowej:  2020-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumarteria.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 23 54 698.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście (na salę widowiskową) oraz do sal zajęć w budynku możliwe jest dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do izby regionalnej oraz na zaplecze sceny nie posiadają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W holu nie ma wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ARTerii.