Diagnoza

Diagnoza zasobów, potrzeb i potencjałów kulturowych

Przeprowadzona diagnoza, w efekcie której powstał niniejszy raport wykonana została w ramach projektu “Ornontowice Nowych Idei 2.0”. Projekt ten realizowany jest przez ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, a dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, edycja 2022. 

Projekt zakłada dwa główne cele. Pierwszym z nich jest nawiązanie relacji z mieszkańcami Ornontowic, którzy do tej pory nie włączali się do jakichkolwiek działań kulturalnych oraz nie zostali objęci diagnozą w roku 2016 – identyfikacja ich potrzeb i problemów. Drugim celem projektu jest odnalezienie nowych miejsc i form działalności kulturalnej oraz przybliżenie mieszkańcom możliwości korzystania z zasobów ARTeri.

Działaniem projektowym, następującym po przeprowadzeniu diagnozy jest przeprowadzenie warsztatów dotyczących inicjatyw oddolnych. Warsztaty kierowane są do grup docelowych projektu. Dokładnie zaprezentują jak wypełnić wniosek o dotację i jakie działania kwalifikują się do realizacji w ramach projektu. Efektem tego działania będzie realizacja 3-5 lokalnych inicjatyw, które zostaną wybrane przez bezstronną komisję oraz osoby zgłaszające wnioski.