Konkurs fotograficzny

Parafia św. Michała Archanioła oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji ogłaszają konkurs fotograficzny o Szablę św. Michała Archanioła pt. „Przydrożne krzyże Ornontowic”.

Maksymalnie 3 zdjęcia należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową do biura ARTerii przy ul.Zwyciestwa 26, w Ornontowicach lub na adres mailowy: sekretariat@centrumarteria.pl do dnia 31 sierpnia 2018r

 

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

O szablę św. Michała Archanioła”

pt. „Przydrożne krzyże Ornontowic”

 1. Cel konkursu:
 • Promocja dziedzictwa kulturowego Ornontowic..
 1. Rozwój umiejętności fotograficznych wśród dzieci i młodzieży.

 2. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

 3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu o nazwie „O szablę św. Michała Archanioła” pt. „Przydrożne krzyże Ornontowic” są Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Ornontowicach oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, a koordynatorem Konkursu jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji.

 2. Konkurs rozpoczyna się od 22 czerwca 2018r i trwać będzie do 31 sierpnia 2018r.

 3. 3. Komisja oceniać będzie:

 • Ciekawy motyw

 • Wartości artystyczne fotografii

 • Tytuł adekwatny do tematu

 • Jakość i oryginalność

4. Uczestnicy powinni dostarczyć maksymalnie trzy fotografie w formie cyfrowej na dysku CD
(format jpg) lub wysłać emailem na adres:
sekretariat@centrumarteria.pl lub wydrukowane zdjęcia
w formacie nie mniejszym niż 10×15. Należy również dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia do
konkursu z danymi zgłaszającego stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

6. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów dotąd nie publikowane.
7. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani
wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez
inne podmioty.
8. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie konkursowej i zostaną odrzucone.
9. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
11. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko autor zdjęć.
12. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów do konkursu.
12. Dopuszczalna jest obróbka zdjęć tylko w zakresie: jasność, kontrast, rozjaśnianie, wyostrzanie,
poprawianie balansu bieli, kadrowanie. Niedopuszczalne natomiast jest ingerowanie w treść.
zdjęcia poprzez retusz, czyli usuwanie lub dodawanie czegoś co ma istotny wpływ na fotografię.
13. Organizatorzy nie zwracają złożonych przez uczestników konkursu prac.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów podczas
transportu lub przekazu pocztowego.
15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Parafiadzie 9 września 2018r odbywającej się w
Amfiteatrze Parkowym.
16. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 7 września 2018r.

17. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ARTerii Centrum Kultury i
Promocji.
18. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów konkursu wraz z prawem do ich
publikowania.
19. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
20. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, najlepsze prace będą wykorzystane
do materiałów promujących Ornontowice (foldery, kalendarze itp.), Nagrodzone i wyróżnione
prace zostaną opublikowane na stronie
www.centrumarteria.pl oraz www.ornontowice.pl
21. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko do celów konkursu.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Akceptując regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARTerie Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Zwyciestwa 26 oraz Parafię św. Michała Archanioła w Ornotnowicach , jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji,numer kontaktowy, e-mail w celach związanych
  z realizacją konkursu fotograficznego „O szablę św. Michała Archanioła” pt. „Przydrożne krzyże Ornontowic”.

 • Niniejszym oświadczam również, że dane podałem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż:

 • przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 • w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

[pdf-embedder url=”http://centrumarteria.pl/wp-content/uploads/2018/06/Karta-zgłoszeniowa-Krzyże.pdf” title=”Karta zgłoszeniowa Krzyże”]