Konkurs Ofertowy na Gastronomię

Ogłaszamy konkurs ofertowy na stoiska gastronomiczne podczas Ornontowickich Dni z Kulturą 2018.

Więcej informacji:

Harmonogram imprez

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach ogłasza konkurs ofert na wyłączność sprzedaży gastronomii i stoisk handlowych podczas cyklu imprez plenerowych „Ornontowickie Dni z Kulturą 2018”

 1. ARTeria Centrum Kultury i Pormocji, będąca organizatorem imprezy plenerowej pn. „Ornontowickie Dni z Kulturą 2018” organizowanych w miesiącach Maj – Wrzesień 2018r, zwana dalej „ARTerią” lub „imprezą”, zaprasza do składania ofert pisemnych:

  1. na wyłączność sprzedaży podczas imprezy dań i napojów: dań typu fast-food, dań z grilla/rożna, gofrów, popcornu, waty cukrowej, lodów itp., piwa w naczyniach jednorazowych o stężeniu nie wyższym niż 3,5%, napojów bezalkoholowych, napojów gorących,

  2. na wyłączność stoisk handlowych, zabawek/balonów itp.

Miejsce imprezy: Amfiteatr Parkowy w Ornontowicach

 1. Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej, sprzedaży piwa, a także do posiadania przeszkolonej kadry do obsługi stoisk gastronomicznych. Oferent zobowiązany jest również posiadania stosownych zezwoleń dot. prowadzonej działalności gospodarczej tj. ubezpieczenia OC, a ponadto kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

 2. Oferent powinien posiadać doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych, zapewnić estetyczne i sprawne zaplecze gastronomiczne, stoiska handlowe, co zobowiązany jest przedstawić na dołączonych do oferty dokumentach i zdjęciach.

 3. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania Imprezy, dbania o porządek na terenie rozłożonych stoisk gastronomicznych (w tym strefy konsumpcji) i handlowych w trakcie Imprezy i po jej zakończeniu.

 4. Oferent odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienia na zajmowanym terenie.

 5. Oferent zobowiązany jest do sprzedaży napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych

 6. Oferent ustawi stoiska w strefach wyznaczonych na ;kterenie Parku Gminnego.

 7. Po stronie Oferenta leży uzyskanie czasowego zezwolenia na sprzedaż piwa oraz zgody Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na sprzedaż piwa i działalność gastronomiczną.

 8. Oferent zobowiązany jest do transportu, montażu i demontażu na własny koszt stoiska w obrębie swoich pracowników.

 9. Oferent we własnym zakresie organizuje linię elektryczną do wskazanego przyłącza prądowego.

 10. Wszelkie zapytania na temat niniejszego konkursu ofert należy kierować w drodze elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl , w temacie wpisać: „Oferta na wyłączność gastronomii i stoisk handlowych podczas Ornontowickich Dni z Kulturą 2018” lub pod nr 32 2354698

 11. Oferty należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@centrumarteria.pl, w temacie wpisać: „Oferta gastronomiczna” , dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Zwycięstwa 26, Ornontowice, 43-178 (liczona będzie data wpływu oferty do 31.03.2018 , a nie data wysłania oferty).

 12. Termin składania ofert upływa 31.03.2018r. o godz. 23:59.

 13. Rozstrzygnięcie odbędzie się niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych na piśmie ofert, a informacja o rezultacie wyboru oferenta zainicjowana niniejszym zapytaniem zostanie przekazana za pomocą telefonu do firmy z najkorzystniejszą ofertą oraz podana do wiadomości o wyborze najkorzystniejszego Oferenta na stronie www.centrumarteria.pl

 14. Oferta złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 15. Ocenie będą podlegać następujące elementy:
  –   oferta cenowa,
  –    jakość stoisk oceniana według proponowanego asortymentu
  – Dodatkowe elemnty typu: atrakcje dla mieszkańców, zajęcia i zabawy dla dzieci, itp.
 16. Nabór ofert może być unieważniony bez podania przyczyny.

 17. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega ona sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie wykonawcą.

 18. Oferent jest związany ceną oferty do dnia realizacji oferty.