Nabór na stanowisko organizatora przedsięwzięć kulturalnych.

Zapraszamy do Naszego zespołu!

Nabór na stanowisko organizatora przedsięwzięć kulturalnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla różnych grup wiekowych;
2. promocja przedsięwzięć kulturalnych;
3. pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym pisanie wniosków o dotacje i granty;
4. animacja działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego Ornontowic;
5. analiza potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach ;
6. Prowadzenie grupy wolontariuszy;

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania :

 1. Wykształcenie min. średnie
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów: Word, Excel) oraz sprzętu biurowego;
  oświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz ich promocji;
 4. doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych;
 5. znajomość historii Ornontowic, w szczególności związanej z działalnością kulturalną;
 6. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej oraz organizacji imprez;
 7. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie.

II. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę .

Wymiar czasu pracy –1 etat.

III. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane doświadczenie;
 • Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 • Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

do 13 października 2017 r.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko organizatora przedsięwzięć kulturalnych” osobiście w siedzibie ARTerii ul. Zwycięstwa 26,   w  godz. 8.00- 13.00 lub przesłać listem poleconym na adres:

ARTeria Centrum Kultury i Promocji
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice
w terminie do 13 października 2017 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
1. Przewidywany termin analizy dokumentów to: październik 2017 r.
2. Przewidywany termin zatrudnienia to: listopad 2017 r.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32/2354698 w godz. 8.00-13.00.

 

Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Aleksandra Malczyk