Agnieszka Fudała

Agnieszka Fudała

Pani Agnieszka urodziła się w pobliskiej Czerwionce, ale od najmłodszych lat mieszka w Ornontowicach. Już jako uczennica szkoły powszechnej należała do drużyny harcerskiej. Śpiewała także w chórze ,,Wanda” który do wybuchu wojny prowadził miejscowy nauczyciel Kazimierz Jankowski. Jednak Jej wyjątkowe powołanie do działalności społecznej w pełni znalazło upust, gdy w latach 50. powstało ornontowickie Koło Gospodyń Wiejskich.

Pierwszą przewodniczącą KGW w Ornontowicach została Maria Matysek. Już wówczas Pani Agnieszka znalazła się w zarządzie, a po latach sama objęła „ster” przewodniczenia tej organizacji. W tym czasie KGW ufundowano m.in. sztandar śląskie stroje ludowe, w których członkinie przez lata nadawały rangę wielu uroczystościom lokalnym, państwowym i kościelnym. KGW pod przewodnictwem Pani Agnieszki w środowisku lokalnym zawsze odgrywało szczególną rolę, angażując się w typowe dla tej organizacji akcje i przedsięwzięcia służące całej miejscowej społeczności. Jej działalność rychło zyskała uznanie, czego wyraźnym dowodem może być uhonorowanie odznaką ,,Zasłużonej dla rozwoju województwa katowickiego”, a przede wszystkim Złoty Krzyż Zasługi.

Koto Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach działające w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – zawsze należało do najbardziej prężnych, toteż zasługi Pani Agnieszki, jako długoletniej przewodniczącej KGW, znalazły najwyższe uznanie wśród władz centralnych. Stąd też zarząd Krajowego Związku RKiOR nadał Jej najwyższe wyróżnienia – medal ,,Order Serca – Matkom Wsi”.

,,Order Serca – Matkom Wsi”, symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażeniu życia wsi i rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie ojczyzny.

Odrębny rozdział w działalności KGW i Agnieszki Fudały stanowi założony przez Nią zespół folklorystyczny ,,Marzanki”, który nie tak dawno (w listopadzie 2005r.) obchodził 30-lecie swej działalności.

W 2000 r. Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach nadała Pani Agnieszce tytuł Honorowej Przewodniczącej KGW w Ornontowicach. W ten sam sposób została ona wyróżniona w 2004 r. przez Wojewódzki Zarząd Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Pani Agnieszka z mężem , Pawłem Fudała

Warto nadmienić, iż mąż Pani Agnieszki – Paweł Fudała, przez 30 lat pracował na kopalni ,,Sośnica,, (pracę zawodową zakończył na stanowisku kierownika Działu Płacy i Pracy). W Ornontowicach pełnił funkcję sołtysa, był także prezesem miejscowego Koła Emerytów i Rencistów. Wspólnie wychowali dwie córki i syna.

Źródło: Głos Ornontowic nr 47/2006