Praca szuka człowieka

Praca szuka człowieka

Poszukiwana osoba do pracy na stanowisku ds. obsługi technicznej i mediów w ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania :
  1. Wykształcenie min. średnie

  2. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie.

  3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;

  4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów: Word, Excel) oraz sprzętu biurowego;

  5. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej oraz organizacji imprez;

Dodatkowe umiejętności postrzegane jako atut w pracy na stanowisku:

  • umiejętność obsługi sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego;
  • znajomość obsługi programów graficznych;
  • umiejętność wykorzystania nowych mediów do promocji eventów;
  • umiejętność montowania filmów;

II. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Umowa o pracę .

2. Wymiar czasu pracy –1 etat.

III. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny

2. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej lub w działaniach w funkcji wolontariusza;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane doświadczenie;
4. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
5. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

Do 20 czerwca 2018 r.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi technicznej i mediów” osobiście w siedzibie ARTerii ul. Zwycięstwa 26, w godz. 8.00- 13.00 lub przesłać mailem na adres: sekretariat@centrumarteria.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
1. Przewidywany termin analizy dokumentów to: czerwiec 2018 r.
2. Przewidywany termin zatrudnienia to: lipiec 2018 r.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32/2354698 w godz. 8.00-13.00.

Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Aleksandra Malczyk