Deklaracja dostępności

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centrumarteria.pl oraz (bip.gov.pl)

Data publikacji strony internetowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-08-20 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Justyna Ozga.
adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumarteria.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 23 54 698.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jestczęściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
– sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Główne wejście (na salę widowiskową) oraz do sal zajęć w budynku możliwe jest dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednakże wewnątrz znajdują się stopnie oraz progi utrudniające poruszanie się po obiekcie. Wejście do izby regionalnej oraz na zaplecze sceny nie posiadają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do biur ARTerii znajduje się z boku budynku, do wejścia prowadzą schody. W ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W holu nie ma wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ARTerii.

Do osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:
Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej “osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. Załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej – może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. Kontaktu z ARTerią CKiP za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:– korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@centrumarteria.pl,– wiadomości sms na nr, telefon stacjonarny: 32 23 54 698,
  telefon komórkowych: 505 433 590– korzystanie z komunikatora internetowego Messenger,– korzystania ze stron internetowych spełniających standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego – Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku, który znajduje się w załączniku.

Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć jedną z wybranych metod:

 • osobiście w siedzibie ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, w godzinach urzędowania: w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00,
  w środę od 7:00 do 17:00, w piątek od 7:00 do 13:00,
 • listownie na adres: ARTeria CKiP w Ornontowicach
  ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice,
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ornontowice.pl,

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN ARTeria CKiP zobowiązany jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z ARTerią.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.